งานวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ เพิ่มจำนวนงานวิจัยที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ สนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยการกำหนดระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่คณาจารย์เป็นระยะๆ อีกทั้งสถาบัน ได้ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการทำวิจัย การให้รางวัลงานตีพิมพ์ต่างๆ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและหรือนานาชาติ

Apply Now     |     Visit Us     |     Give     |     Contact Us