ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มีระบบและกลไกในการสนับสนุนให้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงการสนับสนุนและการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง สร้างความภาคภูมิใจและเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีของชาติสืบต่อไป

Apply Now     |     Visit Us     |     Give     |     Contact Us