ผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก มีนโยบายในการผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ (TQF) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาประเทศ มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและบูรณาการแนวคิดจิตวิญญาณการรับใช้ตามแนวคริสเตียนเพื่อให้มีอัตลักษณ์และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

บัณฑิตของคณะฯมีงานทันทีที่จบการศึกษาร้อยละ 100 และจากการทำวิจัยติดตามผู้ใช้บัณฑิตหลายปีที่ผ่านมา พบว่า พยาบาลวิชาชีพจากคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นมีคุณภาพและสร้างควาพึงพอใจให้กับสถาบันผู้ใช้บัณฑิตระดับดีถึงดีมาก

Apply Now     |     Visit Us     |     Give     |     Contact Us