หลักสูตร

หลักสูตร
a. หลักสูตรปัจจุบัน
+ ชื่อหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
+ ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
+ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
+ รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

b. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพครบทั้ง 8 สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีระบบของนิวแมน (Neuman Systems Model)

c. โครงสร้างของหลักสูตร
การจัดการศึกษา เป็นแบบปกติ แต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็น ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีการศึกษา/ 8 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา

d. รายวิชา

Edit
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
+ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
+ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
+ กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
+ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 94 หน่วยกิต
+ พื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
+ วิชาชีพ 76 หน่วยกิต
(ทฤษฏี 40 หน่วยกิต ปฏิบัติ 36 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

Apply Now     |     Visit Us     |     Give     |     Contact Us