บริการวิชาการแก่สังคม
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ให้การสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชนในการให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาวิชาชีพ โดยยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน โดยเฉพาะสถาบันสุขภาพ โรงเรียนและชุมชนรอบคณะฯทั้งวิทยาเขตกรุงเทพมหานครฯและวิทยาเขตมวกเหล็ก รวมถึงศิษย์เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น อีกทั้งส่งเสริมการนำความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการมาถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

Apply Now     |     Visit Us     |     Give     |     Contact Us